2018-03-19 

Recertyfikacja, dla kogo i dlaczego?

Ratowniku wodny, czy pamiętasz, jakie masz kwailifikacje?
W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  

Art. 1. 5) ratowniku wodnym — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i  umiejętności z  zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w  ratownictwie wodnym i  spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z  późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu. 

A czym jest zapis "i  spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z  późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu." 

W ustawie czytamy:

"§ 4. 2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia, co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

2) posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem."

Tak właśnie, podpunkt 2) jest o Tobie Ratowniku wodny.

Jednak zastanawiasz się czy art. 15 dotyczy Ciebie?

"Art. 15.

1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.6)), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.

2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego."

Art.15.2. mówi właśnie o ratowniku wodnym, który aby spełniać wymagania Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. musi przynależeć do społecznej organizacji ratowniczej, które posiada zgodę MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego, która w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jeśli miałeś wątpliwości, czy Twoje KPP jest aktualne, cyzm prędzej sprawdź zaświadczenie - jego terin ważności wynosi 3 lata.Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254