Regulamin Wodna Akademia

REGULAMIN WODNEJ AKADEMII SŚWOPR

1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/ prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.

3. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.

4. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 3 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez sms lub email. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić TYLKO ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.

5. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników
w przypadku nie zaksięgowania się opłaty za kurs, najpóźniej do 01.10.2017r.

6. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 20.09.2017r.:

7. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty:


– całości opłaty za kurs

– pierwszej z 2 rat za cały kurs

– miesięcznej raty za kurs

Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 10 dnia rozpoczęcia zajęć. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy:
mBank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460

8. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez sms.

9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

10. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.

11. W trakcie zajęć dziecko ma obowiązek dyscypliny wskazanej przez instruktora/ trenera prowadzącego zajęcia.

12. Opłata za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Do pobrania:

Umowa-WODNA-AKADEMIA