O NAS

02 grudnia na Krytej P??ywalni Neptun w O??arowie odby??y si? V Zimowe Mistrzostwa Województwa ??wi?tokrzyskiego w Ratownictwie Wodnym. Mistrzostwa rokrocznie s? imprez? otwart?, która gromadzi wielu kibiców, jednak tegoroczna formu??a zawodów  na s??upki startowe przywo??a??a dzieci i m??odzie?? - pasjonatów ratownictwa wodnego z Kielc, Starachowic, O??arowa, Ostrowca ??wi?tokrzyskiego i Ba?kowic. Emocje wzbudzi??y 4 konkurencje indywidualne, w których najbardziej widowiskowe okaza??o si? holowanie manekina przy u??yciu pasa ratowniczego. Tutaj nale??a??o wykaza? si? nielada si??? by sztuczny poszkodowany znalaz?? si? na drugim brzegu.Dru??ynowo m??odzi adepci ratownictw wodnego zmierzyli si? z ewakuacj?

Poszkodowanego z wody na desk? ortopedyczn?, gdzie najlepsz? dru??yn? okaza??a si? dru??yna ??WOPR w sk??adzie Dudek Karol, Gajewska Wiktoria, Gajewski Karol, ?ojek Micha??.

Kolejny puchar pow?drowa?? do Dru??yny ??WOPR Junior, która zwyci???y??a w ewakuacji poszkodowanego w kategorii wiekowej 2005 i m??odsi (Ciechanowski Maksymilian, Michalska Nadia, Michalski Miko??aj, Suchanowski Adam).

Najlepszymi zawodnikami mistrzostw zostali Karol Gajewski ??WOPR i Wiktoria Gajewska ??WOPR.

Najm??odsi zawodnicy to Marta Dziubi??ska i Marcel Gr?da.

Wyj?tkowe zawody dla m??odych pasjonatów ratownictwa wodnego to pierwsza taka impreza u nas w województwie, jak??e wa??na po niechlubnym rekordzie utoni?? podczas tegorocznych wakacji, zwi?kszenie ??wiadomo??ci i umiej?tno??ci najm??odszych przyczyni si? do wzrostu bezpiecze??stwa na obszarach wodnych.

Organizatorami byli ??wi?tokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Urz?d Miasta i Gminy O??arów.

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami obj???a Wojewoda ??wi?tokrzyski Agata Wojtyszek i Marsza??ek Województwa ??wi?tokrzyskiego Andrzej B?tkowski.Załączniki:
 Testowy za???cznik_Rozmiar:  338.03KBData:  23.11.2017Pobierz
Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254