Regulamin

REGULAMIN WODNEJ AKADEMII SŚWOPR

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/ prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
 3. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym:  klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepekRodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
 4. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 3 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez sms lub email. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 5. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania się opłaty za kurs, najpóźniej do 10 dnia miesiąca z wyłączeniem miesiąca września, w którym wpłaty należy uregulować do 15 dnia miesiąca.
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłaty miesięcznej, do 20.09 w przypadku opłaty semestralnej i rocznej                      
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty:

Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 10 dnia rozpoczęcia zajęć. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460

 1. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez sms.
 2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 3. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.
 4. W trakcie zajęć dziecko ma obowiązek dyscypliny wskazanej przez instruktora/ trenera prowadzącego zajęcia.
 5. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć w trakcie zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz innych akcjach marketingowych.
 1. Opłata za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu

Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254