Regulamin

REGULAMIN WODNEJ AKADEMII SŚWOPR

 1. Zajęcia Wodnej Akademii ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonymterminarzem w trakcie roku szkolnego 2023/2024.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia /Kryta Pływalnia Delfin przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach/.
 3. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnosportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej konieczności.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym:  klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek. 
 5. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
 6. W trakcie zajęć i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi bez wyraźnej potrzeby, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 7. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na torze pływackim, przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności dziecka.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenerów prowadzących zajęcia Wodnej Akademii.
 9. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności zgłoszonych w systemie Activenow na min. 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć w ciągu semestru. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 10. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania opłaty za kurs, najpóźniej do 10 dnia miesiąca z wyłączeniem miesiąca września, w którym wpłaty należy uregulować do 20 dnia miesiąca.
 11. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłaty miesięcznej, do 11.09.2023r. oraz 20.02.2024 r. w przypadku opłaty semestralnej.     
 12. W przypadku braku płatności zgodne z powyższymi terminami dziecko nie będzie wpuszczane na zajęcia.  
 13. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty: Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 10 dnia rozpoczęcia zajęć. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika – dzień/dni tygodnia zajęć na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460. Opłaty zgodne z poniższym cennikiem. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany poprzez sms.
 14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 15. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.
 16. Zajęcia trwają 90minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym nastornieinternetowej w zakładce terminarz zajęć. Dziecko jest zobowiązane być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w zajęciach Wodnej Akademii SŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem emai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
 18. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.
 19. SŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z jednomiesięcznym uprzedzeniem rodziców/opiekunów Dziecka w razie zmiany obowiązujących regulaminów, cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia oraz zmian na rynku pracy.
 20. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
 21. Zajęcia odbywają się odpowiednio:
  1x w tygodniu 90-minutowe:

poniedziałek 16.00-17.30; 17.30-19.00; wtorek 16.00-17.30; 17.30-19.00; środa 16.00-17.30; 17.30-19.00;  czwartek 16.00-17.30; 17.30-19.00.

 

2x w tygodniu 90-minutowe: poniedziałek 16.00-17.30 środa17.30-19.00 lub poniedziałek 17.30-19.00 środa16.00-17.30;  wtorek 16.00-17.30 czwartek17.30-19.00 lub wtorek 17.30-19.00 czwartek 16.00-17.30  

 

1x w tygodniu 45-minutowe: środy, godz. 16.00; 16.45, 17.30, 18.15.

 

Zajęcia sobotnie 90-minutowe

semestr I: 23.09; 30.09; 07.10; 14.10; 21.10; 28.10; 18.11; 25.11; 2.12; 9.12; 16.12; 13.01; 20.01; 27.01; 3.02;  godz. 9.15-10.45.

Zajęcia sobotnie 90-minutowe

semestr II: 9.03; 16.03; 23.03; 13.04; 20.04; 11.05; 18.05; 25.05; 08.06. godz. 9.15-10.45.

22. Zapis dziecka na zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Umowa zawierana drogą elektroniczną nie wymaga podpisu

23. Zajęcia odbywają się w terminie 11.09.2023- 20.06.2024 r. i w tym terminie obowiązują płatności. Semestry są podzielone zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.

24. W przypadku zamknięcia obiektów sportowych przez sytuacje ekonomiczno- epidemiczne koszty będą rozliczane procentowo.

Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254