Regulamin WA Dzieci

REGULAMIN WODNEJ AKADEMII SŚWOPR

 1. Zajęcia Wodnej Akademii ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonym terminarzem w trakcie roku szkolnego 2020/2021.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia /Kryta Pływalnia przy ul. Krakowskiej w Kielcach/.
 3. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej konieczności.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym:  klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek
 5. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
 6. W trakcie zajęć i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują sę nie kontaktować się z dziećmi bez wyraźnej potrzeby, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 7. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na torze pływackim, przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności dziecka.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenerów prowadzących zajęcia Wodnej Akademii.
 9. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 3 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez sms lub email. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 10. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania opłaty za kurs, najpóźniej do 10 dnia miesiąca z wyłączeniem miesiąca września, w którym wpłaty należy uregulować do 20 dnia miesiąca.
 11. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłaty miesięcznej, do 20.09 w przypadku opłaty semestralnej i rocznej (do 30.01 w przypadku opłaty za II semestr - Z uwagi na pandemie COVID-19 do 20.02.2021 r.).     
 12. W przypadku braku płatności zgodne z powyższymi terminami dziecko nie będzie wpuszczane na zajęcia.                 
 13. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty: Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 10 dnia rozpoczęcia zajęć. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460. Opłaty zgodne z poniższym cennikiem. W przypadku zmiany sposobu płatności z miesięcznej na roczną/ semestralną prosimy o indywidualny kontakt.
  W wyjątkowej styuacji- potrzeba otrzymania FV proimy o wcześniejszą informację na e-mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu

 14. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez sms.
 15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 16. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.
 17. Zajęcia trwają 90minut o odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stornie internetowej w zakładce terminarz zajęć . Dziecko jest zobowiązane być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
 18. W ostatni dniu zajęciowym miesiąca (zależne od kalendarza- oznaczone w grafiku zajęć pogrubioną czcionką) odbywają się zajęcia teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w domu, szkole. Na zajęcia dzieci winny zabrać zmienne obuwie sportowe i odzież sportową. W zajęciach uczestniczą dzieci z grup poniedziałkowych, wtorkowych, środowych oraz czwartkowych zogodnie z godziną przypisaną.
 19. Zajęcia teoretyczne odbywają się w miejscu wsadzanym przez SŚWOPR. W trakcie zajęć dziecko ma obowiązek dyscypliny wskazanej przez instruktora/ trenera prowadzącego zajęcia.
 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w zajęciach Wodnej Akademii SŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
 21. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.
 22. SŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z uprzedzeniem rodziców/opiekunów Dziecka w razie zmiany obowiązujących regulaminów i cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia.
 23. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
 24. Zajęcia odbywają się odpowiednio: 2x w tygodniu: poniedziałek 16.00-17.30 środa17.30-19.00 lub poniedziałek 17.30-19.00 środa16.00-17.30; wtorek 16.00-17.30 czwartek17.30-19.00 lub wtorek 17.30-19.00 czwartek 16.00-17.30 1x w tygodniu: poniedziałek 16.00-17.30; 17.30-19.00; wtorek 16.00-17.30; 17.30-19.00; środa 16.00-17.30; 17.30-19.00; czwartek 16.00-17.30; 17.30-19.00.
 25. Zapis dziecka na zajęcią jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

Ilość zajęć w tygodniuOpłata 1x w miesiącuOpłata semestralnaOpłata za luty 2021 r.
2x 199zł 790zł 100zł
1x 139zł 560zł 70zł

 

Ilość zajęć w tygodniuOpłata 1x w miesiącuOpłata semestralnaOpłata roczna
2x 199zł 845zł 1525zł
1x 139zł 600zł 1075zł

Zapisz dziecko już dziś, wystarczy jedno kliknięcie: WODNA AKADEMIA- ZAPISY

Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254