Fundusze Europejskie

Stowarzyszenie ??wi?tokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w partnerstwie ze Zwi?zekiem Harcerstwa Polskiego Chor?giew Kieleck? z siedzib? w Kielcach rozpoczyna nabór do projektu Pracownik turystyki. Projekt wspó??finansowany z Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne spo??ecze??stwo Dzia??ania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób doros??ych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ??wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt daje mo??liwo??? nieodp??atnego uzyskania zawodu ratownika wodnego osobom pe??noletnim, które zamieszkuj? teren województwa ??wi?tokrzyskiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie (w okresie 10.2020- 06.2023) nowych kompetencji i kwalifikacji w obszarze turystyki przez 664 osoby pe??noletnie zamieszkuj?ce województwo ??wi?tokrzyskie poprzez dostosowanie do indywidualnych potrzeb i mo??liwo??ci cykl kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zako??czonych egzaminem potwierdzaj?cym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie).

Cel zostanie osi?gni?ty poprzez

1. organizacj? zaj?? przygotowawczych w wymiarze 40h dla osób pragn?cych zdoby? kwalifikacj? ratownika wodnego

2. organizacj? kursów kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania kwalifikacji ratownik wodny (63h) zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkole?? w ratownictwie wodnym i kompetencji wychowawca wypoczynku (36h)

3. organizacj? kursów dodatkowych uprawniaj?cych do wykonywania zawodu. 20h kurs sternika motorowodnego wraz z egzaminem zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej i 66h Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

4. Kurs „Prowadzenie pracy wychowawczej w grupie” 75h

Zastosowanie modu??owej struktury projektu pozwala dostosowa? ??cie??k? nabycia kwalifikacji do indywidualnych mo??liwo??ci i potrzeb uczestnika. Poszczególne modu??y samodzielnie stanowi? kwalifikacj? w rozumieniu „Podstawowe informacje dotycz?ce uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów wspó??finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo??ecznego” tj. realizowane s? zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawodawstwo w danej bran??y, posiadaj? jasno zdefiniowane warunki, które powinien spe??nia? uczestnik projektu ubiegaj?cy si? o nabycie kwalifikacji, jednoznacznie wskazany podmiot odpowiedzialny za nadzór i gwarantuj?cy odpowiednie procedury.

Dzi?ki koncentracji na zawodach o stosunkowo niskim progu wej??cia, oraz dzia??ania przygotowawczym projekt stanowi ofert? dostosowan? dla osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie ISCED 2). Zastosowanie ukierunkowanych form promocji, oraz zaj?? przygotowawczych przyczyni si? do prze??amania barier strereotypizacyjnych zwi?zanych z zawodem Ratownik Wodny. Standard min. Zostaje zachowany dzi?ki zaj?ciom doszkalaj?cy z p??ywania, pozwoli on g??ównie kobietom na pokonanie barier kondycyjnych. Jednoczesne stosowanie modu??ów atrakcyjniejszych dla kobiet jak i dla m???czyzn tworzy kompleksow? ofert? zgodn? z zasad? uniwersalnego projektowania. Podczas dokonywanej diagnozy nie stwierdzono barier równo??ciowych. Podczas realizacji projektu b?dzie przestrzegana zasada równo??ci na ka??dym etapie projektu. Podczas realizacji projektu b?dzie przestrzegana zasad równo??ci szans K i M na ka??dym etapie rekrutacji i realizacji dzia??a??. Podczas dokonywania diagnozy nie stwierdzono barier.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Planowanym efektem projektu b?dzie uzyskanie
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kszta??cenia przez 664 osoby.

WARTO??? PROJEKTU

Ca??kowita warto??? projektu wynosi 1 903 228,80 z??

WK?AD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wk??ad Funduszy Europejskich do projektu wynosi 1 641 568,80 z??

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W celu zapisania si? do projektu prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 607 753 756; 41 344 65 55

Dokumenty ds. rekrutacji (za???cznik nr. 1,2,3,4,5 ) nale??y pobra?, uzupe??ni? i dostarczy? do biura projektu lub dorg? elektrnoczn? na e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

Potwierdzenie kwalifikacji do projektu odbywa si? drog? elektroniczn? (e-mail) lub telefoniczn? (bezpo??redni kontakt ze zg??oszonymi). W przypadku wi?kszej liczby ch?tnych ni?? miejsc pierwsze??stwo wsparcia uzyskaj? osoby o wi?kszej ilo??ci punktów. Decyzj? w tej sprawie podejmuje Zarz?d Projektu.

Ró??ne

Załączniki:
 Za???cznik nr 1 Regulamin projektuRozmiar:  0KBData:  01.01.1970Pobierz
 Za??. 2.Formularz_zg??oszeniowyRozmiar:  0KBData:  01.01.1970Pobierz
 Za??. 3. O??wiadczenie_uczestnikaRozmiar:  0KBData:  01.01.1970Pobierz
 Za??. 4. O??wiadczenie_rodoRozmiar:  0KBData:  01.01.1970Pobierz
 Za??. 5. O??wiadczenie_COVIDRozmiar:  0KBData:  01.01.1970Pobierz
Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254